Tietosuoja- ja rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Hautaustoimisto Mikko Mononen Oy, Y-tunnus: 1034394-7

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Arto Alho, arto.alho(at)hautaus-mononen.fi

3. Rekisterin nimi

Hautaustoimisto Mikko Mononen Oy:n asiakasrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteri on Hautaustoimisto Mikko Mononen Oy:n sisäisessä käytössä oleva asiakasrekisteri, jonka kautta hoidetaan asiakkaan tiedustelemat hautajaisjärjestelyt, tiedusteluihin liittyvät tilaukset sekä niiden laskutus. Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen, laskutukseen sekä sisäisiin tilastollisiin tarkoituksiin.

Tilaus- ja toimitusehdot.

5. Rekisterin sisältämät tiedot

  • Nimi
  • Henkilötunnus
  • Osoite
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Tilaustiedot
  • Asiakkaan ilmoittamat muut asiakassuhteen hoitoon liittyvät, asioiden hoitamisen kannalta olennaiset tiedot.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kirjattavat tiedot saadaan suoraan asiakkaalta.

7. Tietojen luovutus

Hautaustoimisto Mikko Mononen Oy ei luovuta asiakas- eikä henkilötietoja ulkopuolisille tahoille, ellei se ole asiakkaan tilaamien tuotteiden ja palveluiden toimittamisen kannalta välttämätöntä. Tällainen tiedon luovutus voi tapahtua esimerkiksi Hautaustoimisto Mikko Mononen Oy:ltä hautauksesta huolehtivalle seurakunnalle.

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole asiakkaan tilaamien tuotteiden ja palveluiden toimittamisen kannalta välttämätöntä. Tällaisia palveluita saattavat olla esimerkiksi vainajan kotiutukseen liittyvät palvelut.

Asiakastietoja voidaan luovuttaa viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön velvoittamissa rajoissa.

8. Rekisterin suojauksen periaate

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.

9. Henkilötietojen säilytysaika

Hautaustoimisto Mikko Mononen Oy säilyttää henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeen kerättyjen tietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään tätä ajanjaksoa pidempään.

10. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on voimassa olevan lainsäädännön mukainen oikeus mm. tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja tähän henkilörekisteriin on talletettu ja vaatia virheellisten tietojen korjaamista. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Hautaustoimisto Mikko Mononen Oy
Liisankatu 25
00170 Helsinki

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvää pyyntöä voidaan pyytää tarkentamaan ja sen lähettäjää varmentamaan henkilöllisyytensä ennen pyynnön käsittelemistä. Pyynnön toteuttamisesta voidaan myös kieltäytyä laissa säädetyllä perusteella.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli hän katsoo, että tietoja on käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön vastaisesti.

11. Evästeet

Verkkosivustolla käytössä olevista evästeistä ja niiden hallinnasta lisätietoja evästeselostesivulla.

12. Selosteen muuttaminen Tietosuoja- ja rekisteriselosteeseen liittyvistä muutoksista ilmoitetaan tällä sivulla.